Hazine ve Maliye Müfettişleri Derneği kuruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığında çalışan Hazine ve Maliye Müfettişleri bir araya gelerek dernekleşti.

Hazine ve Maliye Müfettişleri Derneği kuruldu

HAZİNE VE MALİYE MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ

BASIN AÇIKLAMASI

İkinci milenyumun başlarından itibaren Dünya’da olduğu üzere Türkiye’de de kamu (mali) yönetim anlayışında “stratejik yönetişim” yaklaşımı temelinde önemli değişimler yaşanmaya başlamıştır. Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi; hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık ilkeleri çerçevesinde kamu kaynaklarının kullanılması da bu değişimin esasını oluşturmuştur.

Kamu alanındaki yeni (mali) yönetim paradigmaları, “yönetimi anlama ve algılama tarzını da değiştirerek kurumsal tasarımın yanı sıra kurumun mali ve beşeri kaynaklarının, bilgi ve diğer girdilerinin de yeniden organizasyonunu gerektirmiştir. Bu türden bir değişim, Türk teftiş/denetim sisteminin kurumsal yapısına ve fonksiyonlarına da yansımıştır.

Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanlığı teşkilatının görev ve faaliyetleri kapsamındaki her türlü işlemler ile ilgili inceleme, denetim ve soruşturma işlerini yürütmek ve bu işlerle ilgili gerekli önlemleri almak veya aldırmak görev ve yetkisine sahip olmak üzere, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227/B maddesi uyarınca; 2019 yılında Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı ihdas edilmiştir.

Yeni kamu (mali) yönetiminin ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde, kamu kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılması sürecinde idari ve mali teftiş/denetim görevini ifa eden Hazine ve Maliye Müfettişlerince; “Hazine ve Maliye Müfettişleri Derneği (HMMD)” kurulmuştur.  

Derneğimiz, Dernek Tüzüğünde yazılı amaçlar kapsamında;

  • Teftiş/denetim sisteminin yeni kamu (mali) yönetimi yaklaşımına uygun bir şekilde gelişmesine katkı sağlamayı,
  • Meslek mensupları arasında ortak değerler üretmeyi,
  • Geliştirilecek temel ilkeler ve politikalar çerçevesinde ortak bir “teftiş/denetim vizyonu” oluşturmayı, 

hedeflemektedir.

Bu temel hedeflere yönelik çalışmalarımızı; Onbirinci Kalkınma Planının “2.5.1.3. Sivil Toplum” başlıklı maddesinde ortaya konulan temel amaca uygun olarak, tüm paydaşlarla uzlaşmacı ve çözüm odaklı bir yaklaşım ile çalışmalarımızı gerçekleştirme gayret ve azminde olduğumuzu belirterek, Derneğimiz yeni yönetim döneminin hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla.

Dr. Nazmi Zarifi GÜRKAN

Hazine ve Maliye Müfettişleri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Hazine ve Maliye Başmüfettişi

Basın Bülteni

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022, 21:18

Ankara'nın Sesi Haber Sitesi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
timbir - birlik haber ajansi